ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: Sprzedaży wraz z dostawą materiałów biurowych, papierniczych oraz tonerów do drukarek.

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-04 12:13:44 przez Alicja Dąbrowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
 
Nasz znak: PCPR.342.02.2018                                                                                      Szczytno, dnia 04. 01. 2018 r.
 
 
Dotyczy: Sprzedaży wraz z dostawą materiałów biurowych, papierniczych oraz tonerów do drukarek.
 
1. Zamawiający:
Nabywca :
Powiat Szczycieński
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
NIP: 745-18-11-678
REGON: 510742534
Odbiorca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konopnickiej 70
12-100 Szczytno
województwo: warmińsko-mazurskie
tel. 89  624-97-10   fax. 89 624-97-10   
internet: http://bip.pcprszczytno.pl/
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora PCPR (art. 4 pkt. 8 ustawyz dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych).
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz dostawą materiałów biurowych, papierniczych oraz tonerów do drukarek
  dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
 2. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i winny posiadać najwyższą wydajność.
 3. Materiały będą dostarczane do siedziby Zamawiającego zgodnie z zamówieniami cząstkowymi (składanymi telefonicznie
  lub w formie pisemnej przez Zamawiającego)   wg cen jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy w terminie
  do 3-ech dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
 4. Należność za dostarczone materiały nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Załącznik nr 1 zawiera orientacyjne zestawienie podstawowych materiałów biurowych i tonerów do drukarek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów biurowych, papierniczych i tonerów do drukarek. Rzeczywiste ilości wynikać będą z zamówień cząstkowych składanych przez  Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zamówienia materiałów nieujętych w załączniku nr 1. Przy zakupie materiałów nieujętych w załączniku nr 1, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania upustu w wysokości nie mniejszej niż 5 % ceny obowiązującej w dniu zakupu.  
 7. Zestawienie zawarte w załączniku nr 1 służy do przygotowania oferty przez Wykonawcę, skalkulowania ceny ofertowej, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
4.  Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Podane ceny jednostkowe na określone materiały biurowe, papiernicze i tonery   do drukarek nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, z wyjątkiem prawa do skorzystania z cen promocyjnych , jeśli takie będą miały miejsce.
 2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (tj. koszty transportu,     w tym opakowania i ewentualnie ubezpieczenia).
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cenę oferty należy obliczyć przy wykorzystaniu załączonego zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
5. Opis sposobu przygotowania ofert:
 1. Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 2. Oferta musi zawierać wymagane w zaproszeniu dokumenty. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenia oferty niezgodnie z wymaganiami, oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty.
 3. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „ za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 4. Ofertę należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności, koperta powinna zostać opisana: „Oferta na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych, papierniczych i tonerów
  do drukarek dla PCPR w Szczytnie”
  , do oferty należy dołączyć uzupełniony Załącznik nr 1 - zestawienie materiałów biurowych, papierniczych i tonerów do drukarek.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie najniższą ceną ofertową.            
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 
Dostawy będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
 
8.   Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konopnickiej 70,12-100 Szczytno do dnia 11 stycznia 2018 r. do godziny 10.00.  Termin uważa
  się za zachowany, jeśli oferta przed jego upływem wpłynie do Zamawiającego.
 2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
 4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zaproszenie zamieszczono na stronie: http://bip.pcprszczytno.pl
9. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
 1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 - zestawienie materiałów biurowych, papierniczych oraz tonerów do drukarek.
 2. Wypełniony i podpisany oraz opieczętowany pieczęcią imienną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2.
 3. Podpisany oraz opieczętowany pieczęcią imienną na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3.
 4. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu
  do rejestru; potwierdzony za zgodność  z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - stanowiący załącznik nr 4. 
10.  Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
 1. Załącznikiem do zaproszenia jest sporządzony przez Zamawiającego wzór umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.
11. Informacja o wyborze oferty:
 1. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 11 lutego 2018 r. o godz. 10: 30 a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: http://bip.pcprszczytno.pl
 
12.  Osoby upoważnione do kontaktów:
 1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest: Pani Alicja Dąbrowska tel. (89) 624 97 10
 
Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 - Zestawienie materiałów biurowych, papierniczych i tonerów do drukarek.
 2. Załącznik nr 2 - formularz oferty.
 3. Załącznik nr 3 - wzór umowy.
 4. Załącznik nr 4 - aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Dąbrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Dąbrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-04 09:46:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dąbrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-04 12:13:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08 14:24:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony