ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktywny Samorząd -zasady 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie zaprasza Osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności do składania wniosków
w ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
 
 
Pomoc w ramach Program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku obejmuje wsparcie w obszarze dwóch modułów:
 

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
 

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA
NA POZIOMIE WYŻSZYM
 
 
Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu szczycieńskiego, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.
 
Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie ul. M. Konopnickiej 70 - pokój nr 2.
 
- w ramach Modułu I: od 1 marca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.; 
 
- w ramach Modułu II: adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego:
 1. semestr letni- od 1 marca do 29 marca 2019 r.
 2. semestr zimowy- od 2 września do 10 października 2019 r.
 
Wnioski są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, ul. M. Konopnickiej 70, jak również są dostępne do pobrania w zakładce - Wnioski do pobrania na stronie internetowej bip.pcprszczytno.pl
 
 
W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione lub zostały pokrzywdzone w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
MODUŁ I
 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z dysfunkcją narządu ruchu 05-R
- maksymalna kwota dofinansowania10.000 zł,
- udział własny 15%
- okres karencji: 3 lata
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
- osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z dysfunkcją narządu ruchu 05-R
- udział własny 25%
- wiek aktywności zawodowej
- maksymalna kwota dofinansowania - 4.800 zł w tym:
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 
 • Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
- osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z dysfunkcją narządu słuchu 03-L w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
- udział własny 25%
- okres karencji: 3 lata
- wiek aktywności zawodowej
- maksymalna kwota dofinansowania - 4.800 zł w tym:
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
 
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z dysfunkcją narządu słuchu 03-L
- maksymalna kwota dofinansowania– 4.000 zł
- udział własny 15%
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych 04-O lub 05-R
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
- udział własny 10%
- okres karencji: 5 lat
 
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc udzielona w ramach obszaru B
- dla osoby głuchoniewidomej 03-L i 04-O – 4.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 03-L – 3.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
- okres karencji: 5 lat
 
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- osoby  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z dysfunkcją narządu wzroku 04-O
- maksymalna kwota dofinansowania – 6.000 zł,
- udział własny 30%
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- okres karencji: 5 lat
 
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
- osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy 03-L
- maksymalna kwota dofinansowania – 2.500 zł,
- udział własny 10%
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- okres karencji: 5 lat
 
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
- dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- maksymalna kwota dofinansowania – 1.500 zł
- udział własny 10%
- pomoc udzielona z Zadaniu 1, 3 lub 4
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- maksymalna kwota dofinansowania - 3.500 zł,
 
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- dla osób ze stopniem niepełnosprawności,
- udział własny 10%
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
- potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
- w dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
 
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
- dla osób ze stopniem niepełnosprawności,
- udział własny 10%
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3
- potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
- potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
- dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania 05-R
- maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł
- udział własny 35%
- okres karencji: 3 lata
 
 
 
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)
- dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
- aktywność zawodowa
- maksymalna kwota dofinansowania - 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. – udział własny – 15%
 
MODUŁ II
 
W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 • nauka w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł – stopień znaczny
 • 500 zł - nauka poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł –aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – nauka jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 • 200 zł – wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł –wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W związku z tym, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
 1. do 50% - nauka na pierwszym roku w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 2. do 75% - nauka trwająca jeden rok
 3. do 75% - nauka na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% - nauka w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 5. studia II stopnia i studia doktoranckie 100% na każdym etapie nauki
Warunki wykluczające uczestnictwo wnioskodawcy w Module II programu:
 1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,
 2. przerwa w nauce ( urlop dziekański, zdrowotny)
 
Udział własny w zakresie kosztów czesnego:
 • 15% wartości czesnego – osoby zatrudnione, nauka na jednym kierunku
 • 65% wartości czesnego – osoby zatrudnione, więcej niż jeden kierunek – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
 • z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni.
 
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Tańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-06 09:01:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-06 09:02:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 13:13:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

zasady

Akapit nr 1 - brak tytułu

  W 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione lub zostały pokrzywdzone w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
Obszar A, Zadanie 1:
 • maksymalna kwota dofinansowania – 8.000 zł,
 • udział własny - 15%
 • okres karencji - 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Obszar A, Zadanie 2:
 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.200 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.600 zł,
 • pozostałe koszty, dojazdy z poza miejsca zamieszkania - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
Obszar B, Zadanie 1:
 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności - wzrok - dla osoby niewidomej - 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie - 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny - 10 %,
 • okres karencji  - 3 lata.
Obszar B, Zadanie 2:
 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu - 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Obszar C, Zadanie 2:
 • maksymalna kwota dofinansowania - 3.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.
Obszar C, Zadanie 3:
 • w zakresie ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar C, Zadanie 4:
 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D:
Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną - udział własny 15 %.
MODUŁ II :
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach lub studiuje w przyśpieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub
  w 2018 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny
i motywacyjny.
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji
  w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Warunki wykluczające uczestnictwo wnioskodawcy w Module II programu:
 1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,
 2. przerwa w nauce ( urlop dziekański, zdrowotny)
Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni.
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
EMILIA ŁACHACZ
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Łachacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-19 14:12:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-19 14:13:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06 09:19:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obszar A, Zadanie 1:
 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
 • udział własny - 15%
 • okres karencji - 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Obszar A, Zadanie 2:
 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.100 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
 • pozostałe koszty, dojazdy z poza miejsca zamieszkania - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
Obszar B, Zadanie 1:
 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności - wzrok - dla osoby niewidomej - 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie - 12.000 zł,       dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny - 10 %,
 • okres karencji  - 3 lata.
Obszar B, Zadanie 2:
 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu - 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%,             wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Obszar C, Zadanie 2:
 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.
 
Obszar C, Zadanie 3:
 • w zakresie ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego             w programie.
Obszar C, Zadanie 4:
 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego              w programie.
Obszar D:
Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną - udział własny 15 %.
 
W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.
MODUŁ II :
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny
i motywacyjny
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
 1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji               na poziomie wyższym;
 3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek
  w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Warunki wykluczające uczestnictwo wnioskodawcy w Module II programu:
 1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,
 2. przerwa w nauce ( urlop dziekański, zdrowotny)
Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód         w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych                  we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Łachacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Łachacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-17 15:02:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dąbrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-17 15:05:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 13:13:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »