ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nowe Zasady 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie zaprasza Osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
do składania wnioskodawców ramach programu
„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
 
 
Pomoc w ramach Program „Aktywny Samorząd” w 2021 roku obejmuje wsparcie w obszarze dwóch modułów:

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
 
 
Terminy przyjmowania wniosków: 
- w ramach Modułu I: od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
 
- w ramach Modułu II: adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego:
 1. semestr letni- od 1 marca do 31 marca 2021r.
 2. semestr zimowy- od 1 września do 10 października 2021r.
 
W 2021 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności, posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, są zatrudnione, posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany, złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), zostały pokrzywdzone w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
 
Obszar A: likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • udział własny 15%
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • udział własny 25%
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • udział własny 25%
Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;
 • udział własny 15%
 
Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • udział własny 10%
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny 10%
Zadanie 4: – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny 10%
Zadanie nr 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
 • udział własny 10%
 
Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym    
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • udział własny 10%
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • udział własny 10%
Zdanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;
 • udział własny 25%
 
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
 • udział własny 15%
 
 Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
 
W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających naukę
  w szkole policealnej lub kolegium – do 1.000 zł;
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole wyższej –do 1.500 zł
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 • nauka w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł – znaczny stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność sprzężona
 • 500 zł - nauka poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł –aktualna (ważna) Karta Dużej Rodziny;
 • 300 zł – nauka jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 • 200 zł – wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł –wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 • 800 zł gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON ( możliwość istnieje jeden raz) w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia.
 • 500 zł – wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)
 
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W związku z tym, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
 1. do 50% - nauka na pierwszym roku w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 2. do 75% - nauka trwająca jeden rok
 3. do 75% - nauka na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% - nauka w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 5. studia II stopnia i studia doktoranckie 100% na każdym etapie nauki
 
Warunki wykluczające uczestnictwo wnioskodawcy w Module II programu:
 1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,
 2. przerwa w nauce ( urlop dziekański, zdrowotny)
 
Udział własny w zakresie kosztów czesnego:
 • 15% wartości czesnego – osoby zatrudnione, nauka na jednym kierunku
 • 65% wartości czesnego – osoby zatrudnione, więcej niż jeden kierunek – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
 • z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni. Zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł.
 
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 08:59:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 08:59:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18 08:59:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie zaprasza Osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności do składania wnioskodawców ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
 
Pomoc w ramach Program „Aktywny Samorząd” w 2020 roku obejmuje wsparcie
w obszarze dwóch modułów:

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA
NA POZIOMIE WYŻSZYM
 
Terminy przyjmowania wniosków: 
- w ramach Modułu I: od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.; 
 
- w ramach Modułu II: adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego:
 1. semestr letni- od 1 marca do 31 marca 2020 r.
 2. semestr zimowy- od 1 września do 10 października 2020 r.
W 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione, posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany, złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), zostały pokrzywdzone w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
 1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
Obszar A: – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;
Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie 4: – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie nr 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym    
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zdanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
MODUŁ II
 
W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających naukę
  w szkole policealnej lub kolegium – do 1.000 zł;
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole wyższej –do 1.500 zł
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 • nauka w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł – znaczny stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność sprzężona
 • 500 zł - nauka poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł –aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – nauka jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 • 200 zł – wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł –wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 • 800 zł gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON ( możliwość istnieje jeden raz) w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia.
 
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W związku z tym, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
 1. do 50% - nauka na pierwszym roku w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 2. do 75% - nauka trwająca jeden rok
 3. do 75% - nauka na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% - nauka w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 5. studia II stopnia i studia doktoranckie 100% na każdym etapie nauki
Warunki wykluczające uczestnictwo wnioskodawcy w Module II programu:
 1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,
 2. przerwa w nauce ( urlop dziekański, zdrowotny)
 
Udział własny w zakresie kosztów czesnego:
 • 15% wartości czesnego – osoby zatrudnione, nauka na jednym kierunku
 • 65% wartości czesnego – osoby zatrudnione, więcej niż jeden kierunek – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
 • z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni. Zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł.
 
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Łachacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-11 13:35:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dąbrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-11 13:35:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 13:35:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »