ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do skaładania ofert na wykonanie usługi: Kurs komputerowy ECDL (BASE)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt „ Moją motywacją  jest moja przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego  KAPITAŁ LUDZKI
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. Moją motywacją jest moja przyszłość” zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi tj. zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL (BASE) 
 
Zamawiający:
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego (szczegółowy opis usługi): zorganizowanie i przeprowadznie kursu komputerowego ECDL (BASE) w wymiarze 90 godzin (lekcyjnych)  dla 8 uczestników projektu.
Chrakterystyka odbiorców:
Młodzież w wieku 17 – 18 lat, ucząca się, wchodząca w proces usamodzielnienia.
Kurs komputerowy jest jednym z działań realizowanych w ramch projektu „Moją motywacja jest moja przyszłość”, którego celem gównym  jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych  uczestników.  Działania planowane w projekcie w optymalny sposób mają pomóc wyrównać  szanse         i zlikwidować bariery dyskryminujące beneficjentów w życiu społecznym, jak i na rynku pracy.
Wymagania minimalne dla wykonania usługi:
Lp.
Nazwa
Wymagania minimalne
  1.  
 Kurs komputerowy ECDL (BASE) 
 
Zajęcia w wymiarze 90 godzin. (1 h = 45 min.)
Wymagane zagadnienia:
- podstawy obsługi komputera
- podstawy pracy w sieci
- przetwarzanie tekstów
- arkusze kalkulacyjne
 
Wykonawca jest zobowiązany:
- przygotować uczestników kursu do egzaminów
- zorganizować i  dokonać opłaty za wszystkie 4 egzaminy  celem uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych BASE
 
 
  1.  
Warunki lokalowe - zapewnia wykonawca
 
Materiały szkoleniowe pomocnicze – zapewnia wykonawca
 
Kadra -  zapewnia wykonawca
 
-Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia podręczniki oraz
niezbędne materiały szkoleniowe
- Wykonawca musi zapewnić odpowiednią  pracownię  komputerową
- Uczestnicy szkolenia muszą również w trakcie zajęć mieć
możliwość uczenia się w pracowni, w której będą zdawali egzaminy
- Egzamin winien  odbyć  się w zarejestrowanym Laboratorium w Szczytnie
 
Wykonawca winien  zapewnienić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz egzaminatora ECDL
 
  1.  
Catering dla uczestników – zapewnia wykonawca
Jeden posiłek ciepły - Obiad
Kawa, herbata, napoje, susz konferencyjny podczas przerw między zajęciami.
 
  1.  
 
Dokumentacja – zapewnia wykonawca
Wydanie certyfikatu ukończenia kursu komputerowego,
Dziennik zajeć, listy obecności z każdego dnia kursu komputerowego
 
  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
I. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnianie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 5  usługi o charakterystyce zbieżnej z przedmiotem zamówienia tj.  kursów / szkoleń              z zakresu ECDL, z podaniem jej rodzaju, daty  wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały należycie wykonane (kserokopie rekomendacji).
Zamawiający dokona oceny spełnia - nie spełnia.
II. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnianie warunku niezbędnego do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna: Wykonawca winien  zapewnienić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz egzaminatora ECDL (załączenmie dokumentacji potwierdzajacej kwalifikacje, doświadczenie  kadry)
Zamawiający dokona oceny spełnia - nie spełnia.
III. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku niezbędnego do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym: tj. dysponowanie sprzętem komputerowym (odpowiednia liczba stanowiski do liczby kursantów), Wykonawca musi posiadać własne zarejestrowane Laboratorium ECDL, do
oferty obowiązkowo należy dołączyć dokument Z PTI, potwierdzający
posiadanie zarejestrowanego laboratorium
  •  Zamawiający dokona oceny spełnia - nie spełnia
Termin wykonania usługi: sierpień 2014r. (szczegółowy termin do uzgodnienia).
Miejsce wykonania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, 12-100 Szczytno,                   ul. Konopnickiej 70.
Miejsce i termin składania ofert: 11.08.2014r. do godz. 15.30
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Konopnickiej 70.
Oferty należ nadsyłać:
- pocztą tradycyjną - koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona:
Kurs komputerowy ECDL
Koperta winna być opisana z nazwą i adresem Wykonawcy.
- pocztą elektroniczną – w tytule wiadomości należy wpisać Kurs komputerowy ECDL
Podać również  nazwę i adres Wykonawcy.
Cena całkowita podana przez wykonawcę obowiązuje przez cały czas realizacji umowy i nie podlega waloryzacji.
Opis kryteriów oceny oferty:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie oceny ofert.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o cena, oraz doświadczenie wykonawcy.
Zamawiający skontaktuje się z wybranymi oferentami.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Miłońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Miłońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-05 13:27:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Gołyś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-05 13:28:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Gołyś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-19 11:36:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul.Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno
            , tel. 89-6249710
 
 
 
W ramach projektu systemowego „Moją motywacją jest moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie zatrudniony jest doradca ds. osób niepełnosprawnych, który udziela porad w zakresie:
® możliwości skorzystania z wybranych uprawnień, ulg, dotacji dla osób niepełnosprawnych
® aktualnie dostępnych ofert kursów, szkoleń, projektów realizowanych w powiecie szczycieńskim
® możliwości skorzystania z różnorodnych form aktywizacji zawodowej, w tym aktualnie dostępnych ofert pracy
® dostępnych form pomocy instytucjonalnej
® możliwości pozyskania świadczeń pieniężnych w poszczególnych instytucjach
® formułowania pism urzędowych do instytucji: ośrodków pomocy społecznej, ZUS, KRUS, sądu, zakładów pracy
® aktywnego poszukiwania pracy poprzez rozmowy wzmacniające, motywujące i wspierające w procesie pozyskiwania zatrudnienia oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
    
       Doradca ds. osób niepełnosprawnych współpracuje z instytucjami, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami z powiatu szczycieńskiego poprzez organizowanie spotkań informacyjnych dla osób niepełnosprawnych z przedstawicielami w./w. jednostek.
 
Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane poprawą sytuacji życiowej i zapoznaniem się  z  prawami i ulgami zapraszamy na spotkanie z  doradcą codziennie w godz. 730  - 15 30 w siedzibie PCPR pok. 12 oraz pod numerem tel. (89) 624 97 10
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aurelia Olszynka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aurelia Olszynka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-11 22:32:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Gołyś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-11 22:33:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Gołyś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-08 10:58:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »