ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INSTYTUCJONALNA  PIECZA ZASTĘPCZA
 
Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej przez zapewnienie pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia, a także obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi. Placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a także podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.
Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia
w rodzinie zastępczej i odbywa się na podstawie postanowienia sądu lub pisemnego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, posiadający wolne miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w:
 • placówce opiekuńczo – wychowawczej typu:
           - socjalizacyjnego;
           - interwencyjnego;
           - specjalistyczno-terapeutycznego;
 • regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej
 • interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Dokumenty wymagane przy wydaniu skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej:
- Orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
    albo wniosek rodziców  lub opiekuna prawnego o umieszczenie dziecka w placówce.
- Odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu    
    zgonu zmarłego rodzica.
- Dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień.
- Dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne.
- Informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
Podstawa prawna
Na terenie Powiatu Szczycieńskiego funkcjonują następujące placówki opiekuńcze:
1.Dom Dziecka-30 miejsc
   ul. Niepodległości 15
  12-100 Szczytno
   tel. (89) 624 25 17
  e-mail:
  Typ socjalizacyjny
  Dyrektor: Dorota Sędzińska-Bruździak
2.Dom dla Dzieci nr 1-28 miejsc
   ul. Dworcowa 29
   12-130 Pasym
   tel. (89) 621-20-13
   e-mail:
   Typ socjalizacyjny
   Dyrektor: Ewa Argalska
3. Dom dla Dzieci nr 2-12 miejsc
    ul. Dworcowa 31
   12-130 Pasym
    tel. (89) 621-20-13
   e-mail:
   Typ socjalizacyjny
   Dyrektor: Ewa Argalska
 
4. Dom dla Dzieci nr 3-14 miejsc
    ul. Dworcowa 37
     12-130 Pasym
     tel. (89) 621-20-13
   e-mail:
   Typ socjalizacyjny
 Dyrektor: Ewa Argalska
 
Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie, rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Rada powiatu w uchwale określa szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty.
Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę Rady Powiatu, może umorzyć
w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty.
Podstawa prawna:
 
 
 
USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
Podstawa prawna:
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
1) przyznaje się pomoc na:
a) kontynuowanie nauki;
b) usamodzielnienie;
c) zagospodarowanie;
2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych;
b) zatrudnienia.
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia Sądu przez okres co najmniej roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200zł. Pomoc jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.
Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Wniosek o udzielenie pomocy na na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa
w powiecie właściwym ze względu na miejsce jej osiedlenia się.
Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:
1)    zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji 
       zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz
       w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.
Osoba usamodzielniana co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby na pełnienie tej funkcji.
Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Do zadań opiekuna należy w szczególności:
-przygotowywanie wraz z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu    
 usamodzielnienia;
-opiniowanie wniosku osoby usamodzielnianej o przyznanie pomocy pieniężnej na
  usamodzielnienie i zagospodarowanie;
-dokonywanie okresowej aktualizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,      
  modyfikowanie go wraz z usamodzielnianym wychowankiem, jeżeli zachodzi taka  
  konieczność;
-współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze szkołą, gminą i powiatem;
-wspieranie wychowanka w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia.
Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 • Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
      1)   w szkole;
      2)   w zakładzie kształcenia nauczycieli;
      3)   w uczelni;
      4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem
            usamodzielnienia;
      5)   u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;
      Wysokość pomocy na kontynuowanie wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.
      Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do     
      ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje
      w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo    
      przygotowania zawodowego.
 • Wysokość pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej  placówkę opiekuńczo-wychowawczą wynosi:
      a) nie mniej niż 6 600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej
           3 lat;
      b) nie mniej niż 3 300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3         
           lat;
      c) nie mniej niż 1 650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat,     
          nie krócej jednak niż przez okres roku.
     W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki,    
      pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na     
      kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może    
      zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.
     Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń     
     indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później niż do   
     ukończenia przez osobę  usamodzielnianą 26 roku  życia.
 • Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż
  1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł.
Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.
Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie
      z celem, na jaki zostanie przyznana;
2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie
        pieczę zastępczą;
3)    osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie
       zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
4) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia
       z winy pracownika;
5) osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia
       proponowanego jej zatrudnienia;
6) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
       przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
Usamodzielnianie pełnoletnich  osób opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Podstawa prawna:
Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie- w formie rzeczowej.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowym ośrodku wychowawczym nastąpiło na podstawie orzeczenia Sądu.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniający całodobową opiekę
i młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy,
w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej
1) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium  
      dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 542,00 zł x 200 % = 1 084,00 zł;
 2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium   
       dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 456,00 zł x 200%= 912,00 zł .
 • Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej; do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi  494,10 zł miesięcznie.
 • Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, w przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, m.in.: na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wysokość pomocy zależy od rodzaju placówki, w jakiej osoba usamodzielniana przebywała, oraz od okresu pobytu w tej placówce i wynosi od 100% do 400% podstawy
 • Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy, w przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300 % podstawy. W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia;
Wysokość pomocy pieniężnej i rzeczowej  ustalana jest od kwoty podstawy, która wynosi
1 647 zł.
Warunkami przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki,
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest :
 1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby na pełnienie tej funkcji;
 2. opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, indywidualnego programu usamodzielnienia, zobowiązanie się przez osobę usamodzielnianą do jego realizacji i zatwierdzenie go przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie;
 3. złożenie wniosku o przyznanie pomocy.
 W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun usamodzielnienia, którym po  zatwierdzeniu przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie może być pracownik socjalny pcpr, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, młodzieżowego ośrodka wychowawczego albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.
Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:
- zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej;
- opracowanie i modyfikowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu   
   usamodzielnienia;
 - współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza    
    ze szkołą oraz gminą;
- opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na   
    kontynuowanie nauki.
Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:
 1.  przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny   
  ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy   
  ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 2. porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 3.  porzuciła pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 4. została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
 5.  gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie   
   z celem, na jaki ma zostać przyznana.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-02 13:05:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-02 13:06:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-02 13:45:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »