ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

STOSOWNIE DO ART. 140 UST. 1 USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - OSOBIE OPUSZCZAJĄCEJ, PO OSIĄGNIĘCIU PEŁNOLETNOŚCI, RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, TJ. OSOBIE USAMODZIELNIAJĄCEJ SIĘ, W PRZYPADKU GDY UMIESZCZENIE W PIECZY ZASTĘPCZEJ NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE ORZECZENIA SĄDU
- przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, udziela się również pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.
Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności (art. 140 ust. 2).
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
 • 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka (art. 141 ust. 1).
Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:
1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 (art. 141 ust. 2).
            Warunkiem uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie jest spełnienie następujacych wymogów:
 • wskazanie co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby (art. 145 ust. 2) - opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem bądź osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie (art. 145 ust. 3);
 • posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego
  w szczególności zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia (art. 145 ust. 1) - indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie
  z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności
  (art. 145 ust.4);
 • złożenie wniosku: *wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej (art. 143 ust. 2); *wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się
  w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej (art. 143 ust. 3);
 • pomoc na kontynuację nauki przyznaje się na czas nauki w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, kursach - jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
  (art. 146 ust. 1), nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia (art. 146 ust. 3);
 • pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki (w uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki) - (art. 149 ust.3); w/w świadczenie może zostać wypłacona jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.
 • pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia (art. 150 ust. 1);
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł (art. 142 ust.1) - dochód ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (do dochodu nie wlicza się dodatek dla sieroty zupełnej) – art. 142 ust. 4.
 
 1. POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI
 1. wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie (art. 146 ust. 2);
 2. pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego (art. 146 ust 3);
 3. pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc (art. 146 ust. 7);
 4. pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie, bądź bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie (na tym samym poziomie kształcenia) szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu, bądź została umieszczona
  w zakładzie karnym (art. 147);
 5. pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić, gdy w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć; osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia - zawieszenie pomocy z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej (art. 148).
 6. osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki (art. 146 ust. 6).
 
 1. POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE
 1. pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana w wysokości nie niższej niż 1500 zł,
  a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł (art. 150 ust. 1);
 2. pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej (art. 150 ust. 2).
 
 1. POMOC NA USAMODZIELNIENIE
a) wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
    - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
    - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka:
 • nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 
 
 
POUCZENIE
 1. Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 152).
 1. Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc na kontynuowanie nauki o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń (art. 144).
 2. W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do pomocy dla osoby usamodzielnianej lub jej wysokość oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej osoby usamodzielnianej, organ właściwy do wydania decyzji może bez zgody osoby usamodzielnianej zmienić lub uchylić decyzję (art. 151 ust. 2).
 3. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała (art. 92 ust. 1).
 
Terminy składania dokumentów w sprawie uzyskania pełnoletniości wychowanka/i z rodziny zastępczej  oraz jego/jej procesu usamodzielnienia
 
 • Rodzina zastępcza 3 miesiące przed uzyskaniem przez wychowanka/ę 18 roku życia składa pisemną informację do PCPR czy wychowanek/ka pozostaje w rodzinie zastępczej na czas nauki, czy zamierza się usamodzielnić;
 
 • Wychowanek/ka 2 miesiące przed uzyskaniem 18. roku życia składa informację
  o wyznaczeniu opiekuna na czas usamodzielnienia oraz załącza pisemną zgodę opiekuna (opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie bądź osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie);
 
 • Wychowanek/ka 1 miesiąc przed ukończeniem 18. roku życia wraz z opiekunem usamodzielnienia sporządza wspólnie z opiekunem plan indywidualnego programu usamodzielnienia i składa do PCPR;
 • Po ukończeniu 18. roku życia wychowanek/ka, który się usamodzielnia składa wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, załączając zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki;
 
Po ukończeniu 18. roku życia rodzina zastępcza, w której wychowanek/ka na czas nauki pozostaje, składa wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka/ki pozostającego w rodzinie zastępczej, załączając zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza wychowanek/ka o kontynuacji nauki.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Orzoł, Justyna Kotwica
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Orzoł, Justyna Kotwica
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-03 08:26:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-03 08:49:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-03 11:06:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »