Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-01 14:02:36 przez Alicja Dąbrowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
12-100 Szczytno
ul. Konopnickiej 70
Tel. / fax (89) 624- 97- 10
e-mail:
NIP - 745-160-13-72
REGON – 510828490
 
DYREKTOR
Marta Ziółek
(89) 624-97-10 wew. 25
 
STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ (POK. NR 1)
 
Pani Danuta Bugaj - Pomoc administracyjna  Tel. (89) 624- 97-10 wew. 22
 
Zadania:
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach  rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 
 
STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (POK. NR 1)
 
Sławomir Bałdyga - Starszy Inspektor Tel. (89) 624- 97-10 wew. 22
 
Zadania:
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 
STANOWISKO DO SPRAW REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” (POK. NR 2)
 
Emilia Łachacz - Pracownik socjalny Tel. (89) 624- 97- 10 wew. 22
 
Zadania:
- obsługa Programu Aktywny Samorząd
- dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się
- doradztwo.
 
STANOWISKO DO SPRAW POMOCY INSTYTUCJONALNEJ DPS, ŚDS (POK. NR 2)
 
Łukasz Kamiński Podinspektor Tel. (89) 624 – 97 – 10 wew. 22
 
Zadania:
- udzielanie informacji na temat sposobu ubiegania się o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej;
- kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących kierowania, umieszczania w ŚDS oraz DPS oraz o odpłatności,
- kierowanie osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- pomoc osobom mającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 
 
STANOWISKO DO SPRAW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH (POK. NR 3) 
 
Joanna Kowalewska - Specjalista pracy socjalnej Tel. (89) 624 – 97 – 10 wew. 23
 
Zadania:
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania dzieci  w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz o odpłatności rodzicom biologicznym ,
- umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze,
- udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych.
 
 
ZESPÓŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE (POK. NR 9) RODZINY ZASTĘPCZE
 
Ewa Orzoł – Starszy pracownik socjalny
Magdalena Grądzik - pracownik socjalny
Justyna Budziłek - praciwnik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych
Tel. (89) 624 - 97- 10 wew. 29
        (0-89) 623 – 18 – 46
 Kom. 0 504 – 288 – 189
 
Zadania:
- Organizowanie pomocy małoletnim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej,
- organizowanie opieki w rodzinach zstępczych,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych oraz o odpłatności rodzicom biologicznym,  
- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci  w rodzinach zastępczych,
- udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze,
 
ZESPÓŁ DO SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 
Justyna Maroszek -  Kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej
Ewa Miłońska - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Monika Walas -Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Milena Chmielewska - Starszuy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Olbryś - Psycholog
Dominika Tomaszewska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Natalia Nartonowicz- Specjalista pracy socjalnej
 
Tel. kom. 508 - 445 – 176,  503-487-115, e-mail:
 
Zadania:
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
- zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 
KSIĘGOWOŚĆ (POK. NR 11)
Jadwiga Ogrodowczyk – Główny Księgowy
Alicja Dąbrowska - Księgowa
Joanna Kobylińska - Inspektor
(89) 624-97-10 wew. 27
(89) 623 - 18- 44
 
Zadania:
Obsługa księgowo- kadrowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Ośródka Interwencji Kryzysowej.
 
Przy PCPR działają:
 
 POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
12-100 Szczytno ul. Wielbarska 4 
 Tel./fax. (89) 623-11-69 i 502-419-771 (w godz. 800- 1500)
e-mail:
 
 GODZINY PRACY ZESPOŁU:
     Poniedziałek – piątek
              730 - 1530
 
Anna Turek - Stryjewska - Przewodniczący
Rafał Orłowski – Sekretarz
Beata Szymkiewicz – Specjalista pracy socjalnej
Anna Krystkiewicz – Doradca zawodowy  (kom. 519-123-931)
Zadania:
- ustalanie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia dla celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestniczenia w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, korzystania z karty parkingowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,           
- ustalanie niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia dla celów: uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
12-100 Szczytno ul. M.C. Skłodowskiej 3/26
Tel/fax. (89) 624- 35- 83 i 519- 124-411
e-mail:
 
GODZINY PRACY OŚRODKA:
Poniedziałek – piątek
         730 – 1430
 
Regina Pych – Specjalista pracy socjalnej
 
Zadania:
- Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych /np. ofiarom przemocy, sprawcom przemocy, ofiarom przestępstw, osobom zagrożonym narkomanią, osobom uzależnionym od narkotyków, od alkoholu także rodzinom w sytuacji współuzależnienia /,
- hostel dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Gołyś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Dąbrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-01 14:02:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dąbrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-01 14:02:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-07 10:48:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74664 raz(y)