ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 03/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 03/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: PCPR Szczytno

Data udostępnienia: 2023-11-09

Ogłoszono dnia: 2023-11-09

Termin składania dokumentów: 2023-11-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: 03/2023

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku tj. wykształcenie wyższe  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu Konstytucji RP, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o Karcie Polaka, ustawy o repatriacji, przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 4. Znajomość języka polskiego.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia oraz wysoka kultura osobista.
 8. Stan zdrowia pozwalający na wykonanie obowiązków na stanowisku.
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w organach administracji samorządowej lub/i w jednostkach pomocy społecznej na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego.
 2. Umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych i pism.
 3. Ukończenie szkoleń, kursów związanych z zakresem zadań na stanowisku, którego dotyczy ogłoszenie.
 4. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 5. Zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres.
 6. Odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 7. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie.
 8. Biegła znajomość obsługi komputera, MS Office i aplikacji biurowych oraz wykorzystywania sieci INTERNET.
 9. Mile widziana znajomość obsługi platformy informatycznej CAS – Centralna Aplikacja Statystyczna.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i zapewnianie usług w określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
 2. Weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, kierowanie do domu pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych.
 3. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w w/w sprawach.
 4. Nadzorowanie oraz kierowanie osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zależności od potrzeb z dostępnością przez całą dobę.
 5. Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy.
 6. Weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy.
 7. Organizowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia Społecznego.
 8. Organizowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 9. Organizowanie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 10. Organizowanie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  i członków ich rodzin w formie grup wsparcia.
 11. Pomoc uchodźcom:
 1. Pozyskiwanie informacji z urzędów administracji rządowej o osobach posiadających status uchodźcy, przebywających na terenie powiatu,
 2. Opracowywanie programów indywidualnych adaptacji i ich realizacja,
 3. Opracowywanie programów działań integracyjnych.
 1. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb środowiskowych.
 2. Współpraca z instytucjami, organizacjami i fundacjami o zasięgu lokalnym
  i ponadlokalnym, które prowadzą działalność zbieżną z działalnością Centrum,
  w tym działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Organizowanie spotkań dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu szczycieńskiego.
 4. Przygotowywanie projektów decyzji o odpłatności za pobyt
  w Domu Pomocy Społecznej pensjonariuszy.
 5.  Kontrola i nadzór merytoryczny nad prawidłowością działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, Filii Domu w Spychowie oraz Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Filii w Piasutnie.
 6. Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o umieszczenie  w Domu Pomocy Społecznej.
 7. Prowadzenie rejestru osób ubiegających się skierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy.
 8. Współpraca z DPS, ŚDS, w tym pomoc merytoryczna w zależności od potrzeb.
 9. Analiza potrzeb i realizacja Powiatowej Strategii w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w obszarze prowadzonych spraw.
 10. Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań, w tym  w wersji elektronicznej.
 11. Udział w opracowaniu programów, działań oraz analiz i sprawozdań.  
 12. Sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 13. Prowadzenie pojazdu służbowego w zależności od potrzeb jednostki.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w budynku i poza nim.
 3. Praca biurowa wymagająca obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności będzie wykonywana w pozycji siedzącej.
 4. Bezpieczne warunki pracy.
 5. Budynek I piętrowy z użytkowym poddaszem (brak windy).
 6. Biuro pracownika zatrudnionego na stanowisku Podinspektor mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, ul. Konopnickiej 70, na parterze budynku.
 7. Prowadzenie auta służbowego.
 8. Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia.
 9. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1.  List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje – certyfikaty/zaświadczenia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badanie lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy oraz na badania potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdów).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej złożonej w związku z naborem  na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor”.
 
Wszystkie wymagane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku, gdy dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymagane jest złożenie uwierzytelnionych tłumaczeń na język polski
Ponadto prosi się o podanie informacji o numerze telefonu kontaktowego i/lub adresie poczty elektronicznej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-21 15:30:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na  stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie ” osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Szczytnie przy ul. Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 w terminie do 21.11.2023 r.  do godz. 15:30 lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie przy ul. Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Dla ofert wysłanych pocztą tradycyjną liczy się data wpływu oferty do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
 4. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata i opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie  w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji  na wolne  stanowisko urzędnicze Podinspektor ".

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
 2. Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.
 3. Nadesłane dokumenty nie są odsyłane. W toku postępowania kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów składanych dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
 4. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowi informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu  o naborze.
 5. Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu. Nie przewiduje się wezwań do uzupełnienia braków formalnych złożonych dokumentów.
 6. Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem tel. 89 623 18 44.
 
Co oferujemy
 1. „Trzynaste wynagrodzenie”.
 2. Stabilność zatrudnienia.
 3. Miłą atmosferę pracy.
 4. Regularnie wypłacane wynagrodzenie.
Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Planuje się  następujące metody/techniki naboru
I etap: weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych.
II etap: pisemny test wiedzy (znajomość aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze).
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Szczytnie  z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. M. Konopnickiej 70.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodpcpr@powiat.szczytno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia naboru także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym okresie czasu dane zostaną zniszczone.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa Ustawa Kodeks Pracy i Ustawy o pracownikach samorządowych.. Niepodanie danych w konsekwencji wykluczy Pana/Panią z możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Dąbrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-09 13:36:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dąbrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-09 13:54:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-28 15:14:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony